Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Rekisterinpitäjä

AVJ Controllerit Oy

Y-tunnus: 2784744-7

osoite: Castreninkatu 10 M 91, 00530 HELSINKI

040 509 2237

sähköposti: janita.hytonen@controllerit.fi

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Asta Poikkeus
Puhelin: 040 7391 668
Sähköposti: info@controllerit.fi

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

 • Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
 • Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
 • Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen suhteeseen

Rekisteri sisältää tilitoimisto AVJ Controllerit Oy:n nykyisten, vanhojen ja potentiaalisten
asiakkaiden tietoja.

Rajanpesulaki velvoittaa tilitoimistoa tuntemaan asiakkaan. Asiakkaan tuntemisella tarkoitetaan menettelytapoja, joilla rekisterinpitäjä varmistuu asiakkaan oikeasta henkilöllisyydestä sekä siitä, että rekisterinpitäjä tuntee asiakkaan toimintaa ja taustoja niin laajasti kuin asiakassuhde edellyttää. Tuntemisvelvollisuus on voimassa koko asiakassuhteen ajan.

Lisäksi rekisteriä käytetään henkilötietolakia noudattaen asiakassuhteen hoitamiseen ja
kehittämiseen, palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen. Palvelusta ja tuotteista tiedottamiseen ja viestimiseen, sekä laskuttamiseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Käsiteltävät henkilötiedot

 • Nimi
 • Postiosoite
 • Puhelinumero
 • Sähköposti
 • Henkilötunnus
 • Syntymäaika ja -paikka sekä kansallisuus
 • Viestinnässä käytettävä kieli, mikäli se ei ole suomi.
 • Henkilön asema, toimivaltuudet ja omistusosuudet asiakkaana olevassa yrityksessä
 • Tilitoimiston asiakkaan tunnistamiseen ja toiminnan arviointiin liittyvät tiedot, siten kun laissa 444/2017 edellytetään
 • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa perintätoimistolle, saatavan perintää varten.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakiin perustuen.

Viranomaiset sekä perintätoimisto.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaus

Rekisteri on suojattu henkilökohtaisilla kirjautumistiedoilla. Jokaista käyttäjää sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttäjiä ovat tilitoimisto AVJ Controllerin työntekijät. Ulkopuolisilla ei ole pääsyä rekisteriin.

Tilitoimiston tilat ovat suojattu sähköisellä kulunvalvontajärjestelmällä.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään koko asiakassuhteen ajan. Asiakassuhteen päättyessä tietoja säilytetään tarpeellisen ajan.

Lakiin perustuvat henkilötiedot säilytetään lain edellyttämän ajan.

Henkilötiedot jotka ovat tallennettu muuhun kuin sopimukseen tai lakiin perustuen, poistetaan kuukauden kuluessa henkilön pyynnöstä.

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;

b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai

c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta
rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi
osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää
rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi,
esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot
jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön sähköpostitse osoitteeseen info@controllerit.fi tai postitse osoitteeseen Castreninkatu 10 M 91, 00530 HELSINKI.

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä (cookies). Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteena on kehittää sivuston laatua ja sisältöä käyttäjälähtöisesti.
Kävijätiedot on anonymisoitu, emmekä lähetä niitä kolmansille osapuolille. Voit halutessasi myös kieltää evästeiden käytön, mutta sivuston toiminta saattaa osin kärsiä tästä. Evästeiden estämisestä löydät lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista.
Käytämme sivustollamme kolmannen osapuolen tarjoamaa analytiikkaohjelmistoa (Google Analytics), joka asettaa seurantaevästeen käyttäjän koneelle. Google Analyticsin seurantatietojen keräämisen voit estää asentamalla selaimeesi Opt-out -lisäosan.

Mitä evästeet ovat?

Eväste (Cookie) on pienikokoinen tekstitiedosto, minkä nettiselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä hyödynnetään säilyttämään käyttäjän tietoja tämän siirtyessä nettipalvelun sivulta toiselle. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien laitteita tai tiedostoja.
Evästeiden avulla kerätään seuraavia tietoja:

 • käyttäjän IP-osoite
 • kellonaika
 • käytetyt sivut
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut nettisivulle
 • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut nettisivulle
 • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut nettisivulle